Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

119 - Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα
 • Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα το Άγιον, ελθέ μεθ’ ημών και αγίασον ημάς (Ιωαν. ιδ' 17).
 • Πνεύμα Οδηγητικόν, οδήγει ημάς επί τρίβους δικαιοσύνης (Ιωαν. ιδ' 17).
 • Πνεύμα Διδακτικόν, κατάστησον ημάς διδακτούς Θεού (Α’ Κορ. β' 13).
 • Πνεύμα Αληθείας, αποκάλυπτε εις ημάς τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών (Ιωαν. ιδ' 17).
 • Πνεύμα Σοφίας, διάνοιγε τους οφθαλμούς της διανοίας μας ίνα κατανοή τα θαυμάσια εκ του Νόμου Σου (Α' Κορ. ιβ 8 – Ψαλμ. 118).
 • Πνεύμα Συνέσεως, απομάκρυνε την αφροσύνη μας (Β’ Τιμ. α' 7).
 • Πνεύμα Υπομνηματικόν, υπενθύμιζε εις ημάς τον υψηλόν μας προορισμόν (Ιωαν.ιδ'. 17)
 • Πνεύμα Παράκλητον, ενίσχυε ημάς εις τας θλίψεις του βίου τούτου (Ιωαν. ιδ' 17).
 • Πνεύμα Ευθές, εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις ημών (Ψαλ. Ν' 12).
 • Πνεύμα Δυνάμεως, ενίσχυε ημάς εις την άρσιν του καθ’ ημέραν σταυρού μας (Πραξ. α' 8).
 • Πνεύμα Φωτός, καταύγαζε τα σκότη της νυκτός της παρούσης ζωής.
 • Πνεύμα Ερευνητικόν, ερευνόν και ετάζον καρδίας και νεφρούς, χάριζε εις ημάς συνείδησιν αγαθήν (Α' Κορ. β’ 10).
 • Πνεύμα Λαλούν, λάλει αγαθά εις τας καρδίας ημών (Ματθ. ι' 20).
 • Πνεύμα Ζωοποιούν, ανόρθωσον τα εκ της αμαρτίας παραλελυμένα και νεκρά μας μέλη (Ιωαν. ς' 63).
 • Πνεύμα Πληρούν, πλήρωσον τας καρδίας ημών, πίστεως, ελπίδος και αγάπης (Λουκ. α' 41).
 • Πνεύμα Προφητικόν, χάριζε εις ημάς παρρησίαν προφήτου εις τας πονηράς και δυσκόλους ημέρας μας (Πραξ. α' 16).
 • Πνεύμα Υιοθεσίας, κάμε να κράζωμεν εκ βάθους καρδίας, Αββά ο Πατήρ (Ρωμ. η' 15).
 • Πνεύμα Ελευθερίας, ελευθέρωσον ημάς από τα σύγχρονα είδωλα (Β’ Κορ.γ' 17).
 • Πνεύμα Συναντιλήψεως, γίνου αντιλήπτωρ εις τας ασθενείας μας (Ρωμ. η' 26).
 • Πνεύμα Μεσιτικόν, μεσίτευε υπέρ ημών «στεναγμοίς αλαλήτοις» (Ρωμ. η' 26).
 • Πνεύμα Αγάπης, δημιούργησε εντός ημών καρδίας παλλομένας από αγάπην και αφοσίωσιν (Β’ Τιμ. α' 7).
 • Πνεύμα Μαρτυρούν, κατάστησέ μας ζώσαν μαρτυρίαν Ιησού Χριστού εις την εποχήν μας (Εβρ. ι' 15).
 • Πνεύμα Κύριον, αποκάλυψον εις ημάς την αληθινήν Σου λατρείαν (Α' Κορ. ιβ' 5).
 • Πνεύμα Κατασκηνούν, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν (Α' Κορ. ς' 19).
 • Και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος.
 • Και σώσον Αγαθέ τας ψυχάς ημών.
 • Αμήν.

118 - Τι είναι η χώρα μου...

Tα παιδιά της Δ΄ τάξης του 16ου Δημοτικού σχολείου Ιλίου βρήκαν ένα ξεχωριστό τρόπο προκειμένου να εκφράσουν τα συναισθήματα τους σχετικά με την κρίση που πλήττει την χώρα μας.

Με την καθοδήγηση της δασκάλας τους, Ελένης Καραγιάννη, η οποία είναι υπεύθυνη για την εικαστική αγωγή των παιδιών, κατέγραψαν σε βίντεο τα συναισθήματα για την πατρίδα τους.

Η Ελένη Καραγιάννη αναφέρει σχετικά:

«Έφτιαξα αυτό το βίντεο με τις σκέψεις των ίδιων των παιδιών από το σχολείο όπου διδάσκω. Στο βίντεο είναι τα συναισθήματά τους για την χώρα τους, το πως βιώνουν την Ελλάδα της κρίσης, οι φόβοι τους, οι ιδέες και οι ελπίδες τους. Μπορεί να είναι «μικρά» αλλά η «Κρίση» τα έχει αγγίξει βαθιά στις ψυχές τους. Εγώ έδωσα την ιδέα, τα παιδιά μίλησαν. Τα ακούμε.

Έγινε με την άδεια των παιδιών, των γονιών τους, του συλλόγου διδασκόντων και του διευθυντή του σχολείου.».


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...